Správa bytového fonduSpráva bytového fondu pro Společenství vlastníků, Bytová družstva a soukromé osoby :

 • zajištění činnosti příslušející vlastníkům dle zákonů, vyhlášek, norem
 • uzavírání smluv s dodavateli
 • kontrola provedených prací a vyúčtování
 • vedení evidence úhrad do fondu oprav a služeb
 • vyúčtování fondu oprav a služeb
 • zpracování plánů oprav a návrh financování
 • zajištění pojištění

Vedení účetnictví. :

 • rozúčtování nákladů
 • daňové přiznání
 • rozúčtování tepla a TUV
 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení evidence nájemců a vlastníků bytových jednotek, garáží a nebytových prostor
 • předpis a kontrola úhrad záloh na náklady spojené se správou, provozem a opravami domu a pozemku
 • roční vyúčtování úhrad záloh za služby a vyrovnání přeplatků a nedoplatků, sledování salda pohledávek a úhrad
 • upomínání dluhů včetně poplatků z prodlení, předkládání přehledu dluhů SVJ/BD/
 • kontrola věcné a účetní správnosti faktur, úhrada faktur
 • předkládání čtvrtletních účetních výstupů o hospodaření SVJ/BD/
 • vypracování roční zprávy o hospodaření SVJ/BD/
 • zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA, apod.)
 • zajištění odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií

Privatizace bytových jednotek :

 • zaměření bytů, spol. prostor a příslušenství
 • rozdělení nemovitosti dle podlahové plochy jednotlivých bytů
 • zpracování příslušných smluv
 • notářský zápis
 • návrh na vklad do katastru
 • zápis do příslušného rejstříku